بایگانی‌ ماهانه: مهر 1400

4

آن دنیا

آن دنیا گیج بودم و نمی فهمیدم کجا هستم. نمی دانستم این دنیا هستم؟یا آن دنیا؟ اطرافم را نگاه کردم. کمی فکر کردم و یادم آمد آخرین بار بیمارستان بودم. خوب، الان آنجا نبودم....

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس