شما کدام راه را انتخاب می‌کنید؟

شما کدام راه را انتخاب می‌کنید؟ دوست عزیزم در زندگی ات، گاهی روزهایی پیش می‌آید که مشکلات، مثل تارهای عنکبوت دوروبرت را می گیرد. دست و پایت را می بندد وتوانایی هر کاری، بخصوص...