سال 1401

سال 1401 سال جدید و قرن جدید آغاز شد. در حالیکه اگر نگوییم به همه‌ی مردم، باید بگوییم به اکثریت قریب به اتفاق آنها، سالی سخت و طاقت‌فرسا سپری شد. سختی سال گذشته را...